Neteja de canonades

NETEJA DE CANONADES

La importáncia de la neteja de canonades i la seva desinfecció

Vertisilo explica també amb diferents mètodes per a la neteja de canonadas que transporten els materials per garantir la traçabilidad del producte.

A Vertisilo sabem que no és suficient amb la neteja de sitges i neteja de dipòsits o desinfectar les sitges i dipòsits, ja que en les canonades de càrrega es pot acumular brutícia que pot provocar focus d’infecció ( provocant l’aparició de plagues en la cadena de producció ) o obturacions que poden ralentir l’ompliment de la sitja i fins i tot provocar avaries en els sistemes de seguretat de la sitja.

De la mateixa manera, ocorre en les canonades o sistemes que condueixen els materials des de la sitja fins la línia de producció/fabricació.

Per aquest motiu, Vertisilo ofereix la possibilitat de realitzar neteges i desinfeccions dels sistemes de transport en dues variants: en sec o amb aigua a pressió. En tots dos procediments, després de la neteja de canonades es pot realitzar si el client així ho desitja, una desinfecció de les canonades.